889092949698100102104106108

ساعت
نام برنامه
زمان
2:00
بازگشت به کودکی
56′′
2:00
گفتگو با کردستان
3′
2:04
کلمات رو جا به جا کن
1′
2:05
یادگیری کودک
4′
2:10
پدرها دست و پا چلفتی نیستند
1′
2:12
گفتگو با کردستان
15′
2:27
چگونه با فرزند خود صحبت کنیم؟
1′
2:29
تولد، مرگ، خدا از نگاه کودکان
5′
2:34
کودک لوس چه ویژگی دارد؟
7′
2:42
پدر، مادر، کودک، تصمیم گیرنده کیست؟
1′
2:44
حکایت پدر و پسر
2′
2:46
گفتگو با مسعود فروتن
8′
2:55
پدر و تربیت فرزند
3′
2:58
یقه پدر و مادر رو ول کنید
5′

تابلوی اعلانات

تعداد برنامه‌سازان: 12 نفر

تعداد کارشناسان: 22 نفر