889092949698100102104106108

ساعت
نام برنامه
زمان
16:00
بازگشت به کودکی
56′′
16:00
گفتگو با کردستان
3′
16:04
کلمات رو جا به جا کن
1′
16:05
یادگیری کودک
4′
16:10
پدرها دست و پا چلفتی نیستند
1′
16:12
گفتگو با کردستان
15′
16:27
چگونه با فرزند خود صحبت کنیم؟
1′
16:29
تولد، مرگ، خدا از نگاه کودکان
5′
16:34
کودک لوس چه ویژگی دارد؟
7′
16:42
پدر، مادر، کودک، تصمیم گیرنده کیست؟
1′
16:44
حکایت پدر و پسر
2′
16:46
گفتگو با مسعود فروتن
8′
16:55
پدر و تربیت فرزند
3′
16:58
یقه پدر و مادر رو ول کنید
5′

تابلوی اعلانات

تعداد برنامه‌سازان: 12 نفر

تعداد کارشناسان: 22 نفر