889092949698100102104106108

ساعت
نام برنامه
زمان
1:00
بازگشت به کودکی
56′′
1:00
گفتگو با کردستان
3′
1:04
کلمات رو جا به جا کن
1′
1:05
یادگیری کودک
4′
1:10
پدرها دست و پا چلفتی نیستند
1′
1:12
گفتگو با کردستان
15′
1:27
چگونه با فرزند خود صحبت کنیم؟
1′
1:29
تولد، مرگ، خدا از نگاه کودکان
5′
1:34
کودک لوس چه ویژگی دارد؟
7′
1:42
پدر، مادر، کودک، تصمیم گیرنده کیست؟
1′
1:44
حکایت پدر و پسر
2′
1:46
گفتگو با مسعود فروتن
8′
1:55
پدر و تربیت فرزند
3′
1:58
یقه پدر و مادر رو ول کنید
5′

تابلوی اعلانات

تعداد برنامه‌سازان: 11 نفر

تعداد کارشناسان: 19 نفر