889092949698100102104106108

ساعت
نام برنامه
زمان
15:00
بازگشت به کودکی
56′′
15:00
گفتگو با کردستان
3′
15:04
کلمات رو جا به جا کن
1′
15:05
یادگیری کودک
4′
15:10
پدرها دست و پا چلفتی نیستند
1′
15:12
گفتگو با کردستان
15′
15:27
چگونه با فرزند خود صحبت کنیم؟
1′
15:29
تولد، مرگ، خدا از نگاه کودکان
5′
15:34
کودک لوس چه ویژگی دارد؟
7′
15:42
پدر، مادر، کودک، تصمیم گیرنده کیست؟
1′
15:44
حکایت پدر و پسر
2′
15:46
گفتگو با مسعود فروتن
8′
15:55
پدر و تربیت فرزند
3′
15:58
یقه پدر و مادر رو ول کنید
5′

تابلوی اعلانات

تعداد برنامه‌سازان: 12 نفر

تعداد کارشناسان: 22 نفر