889092949698100102104106108

جا به جاش کن

(1)

موضوع: رفتار با کودک

تعداد قسمت: 26

کشور: ایران

شهر: تهران

اگر قرار باشه که
جيغ نزنم،
داد نزنم،
كتك نزنم،
قهر نكنم،
تنبيه نكنم،
محروم نكنم،
ناسزا نگم،
تهديد نكنم،
تحقير نكنم،
نه ترسونمش
مقايسه نكنم،
مدام نصيحت نكنم،
گله نكنم،
غر نزنم،
متهم نكنم،
برچسب نزنم،
پس چكار كنم؟!!!!

جا به جاش کن به شما می گه که چکار باید بکنید.

تولید کنندگان

یاشار جوان بخت

دریافت برنامه

نمونه برنامه شماره ۱

نظرات